messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
sentiment_very_satisfied ภาพกิจกรรม
date_range จดหมายข่าว
account_box เกี่ยวกับสภาเทศบาลฯ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
developer_board สื่อประชาสัมพันธ์
folder กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
cloud_circle ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
folder สื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
folder ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
folder ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566 (ITA)
folder ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

สถิติ sitemap
วันนี้ 253
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : สุรสิทธิ์ | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : สุรสิทธิ์ | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : สุรสิทธิ์ | เปิดอ่าน : 16 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 23 ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 139 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลม์ติกคอนกรีต ซอย 20 ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 96 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 9 ช่วงที่ 1 หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 96 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 37 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 161 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย33/4 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 177 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 3.35-8.10 ม. ความยาว 114.70 ม. หนา 0.15 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 148 |
ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 657 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หนา๐.๑๕ม.กว้าง๖.๐๐-๗.๙๐ม.ยาว๒๘๕.๐๐ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๐๖๗.๘๑ ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ำ ฝารางกว้าง ๐.๕๐ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 16 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย31/2 พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 36 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า