messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 283
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : pageview23
วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114

folder รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview417
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview398
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview369
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview387
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview395
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview378
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview383
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview389
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview385

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า