เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 260
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

account_circle ผู้บริหารเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายจำเนียร ปริมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 087-1857432
นายเล็ก ขุนแหลม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 089-9536353
นายดวงเนตร โยนิจ
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายสมเพชร วงษา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
account_circle สภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เทพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายวราวุธ เฉียบแหลม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุ่งทิพย์ มะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกันทะนา คำชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประนอม ธิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิม พินิจสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเกศณี อาธิเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
account_circle สำนักปลัด
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายปกรณ์ เกื้อเกิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศศิธร ไชยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
account_circle กองคลัง
อัญชลี รื่นพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
account_circle กองช่าง
นายอลงกรณ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
account_circle กองสาธารณสุขฯ
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพีรชญา ไขปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายมงคล นันตี
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร เป็งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหวัง เกตุศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ กุณแผ่น
คนงานประจำรถขยะ
account_circle กองการศึกษา
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนิตยา มาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา อาธิเสนะ
ครู คศ.1
นางจุฑามาส แสนปวนหาญ
ครู คศ.1
นางส่องแสง กองหาญ
ครู คศ.1
นางจุไรรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวพรรณเพ็ญ กิติศรี
ครู คศ.1
นางน้ำผึ้ง ฟูแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
ครูจ้างสอน
นางสาวกุมพา เมินมุง
ครูจ้างสอน
นายรัชเศรษฐ์ โสภณพงศ์ธนิต
ครูจ้างสอน
นายสกนธ์พงศ์ มณีรัตน์
ครูจ้างสอน
นางพัชรี กองน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางพรศรี อินทะมูล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอร่ามศรี สาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทะเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
account_circle ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่