เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 44686
เดือนนี้19,104
ทั้งหมด452,797

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่ และ มอบนโยบายทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน สังกัดยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ (2) การจัดทำามาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต (4) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (5) การกำหนดมาตรการ เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กำหนดกิจกรรมที่แสดงให้เห็น ถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (7) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่