ชื่อเรื่อง: กำหนดราคากลาง โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคสล.หนา 0.15 ม.กวา้ง 7.50-9.59 ม.ยาว 290 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2515 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้้า คสล. ฝาราง    ชื่อไฟล์: 4Dsj2vdThu14039.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้