ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ป้ายประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (1 ภาพ)
แผ่นพับ คำแนะนำการเสียภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (2 ภาพ)
Facebook

ภาพกิจกรรม
22 มี.ค. 2561 พนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสา ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันพัฒนาห้วยเวียง (3 ภาพ)
21 มี.ค. 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (3 ภาพ)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงป่าเป้า วัดศรีสุทธาวาส จ.เชียงราย (3 ภาพ)
20 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรจบสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ยุวบัณฑิต) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยมีนายประธาน เทพสาร ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคสล.ฌาปนสถานหมู่ที่ 1 (11 กันยายน 2561) 3
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (11 กันยายน 2561) 5
โครงการถนนและลาน คศล. ฌาปนศาสถาน หมู่ที่ 6 (2 พฤษภาคม 2561) 12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถนนและลาน คศล. ฌาปนสถาน หมู่ 6 (2 พฤษภาคม 2561) 12
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 (2 พฤษภาคม 2561) 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 (30 เมษายน 2561) 2
โครงการ ก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 (30 เมษายน 2561) 7
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 (30 เมษายน 2561) 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเช (2 เมษายน 2561) 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเช (2 เมษายน 2561) 4
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (2 เมษายน 2561) 6
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย (13 ธันวาคม 2560) 31
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา จัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ (13 ธันวาคม 2560) 30
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (13 ธันวาคม 2560) 5
โครงแบบกำหนดราคากลาง การก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (13 ธันวาคม 2560) 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 24 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (4 ธันวาคม 2560) 4
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 24 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (4 ธันวาคม 2560) 5
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานภาครัฐ- โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า หมู่ 10 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2560) 18
รายละเอยีดวสัดุทตี่ ้องการจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานภาครัฐ- โรงเรียนเทศบาลตาบลเวียงป่าเป้า หมู่ 10 ต.เวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2560) 4
เอกสาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานภาครัฐ- โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า หมู่ 10 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2560) 6
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการซื้อ และ รายละเอียดวัสดุทต้องการจ้าง (27 ตุลาคม 2560) 3
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการจ้าง (11 ตุลาคม 2560) 7
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการซื้อ (11 ตุลาคม 2560) 8
รายละเอียด โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ฌาปณสถาน หมู่ที่ 6 (6 ตุลาคม 2560) 12
กำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อาคารเรียน 3 ชั้น (16 สิงหาคม 2560) 16
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อาคารเรียน 3 ชั้น (16 สิงหาคม 2560) 26
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (24 กรกฎาคม 2560) 8
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (24 กรกฎาคม 2560) 9
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายแบบสรุปค่าก่อสร้าง (24 กรกฎาคม 2560) 33
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (17 กุมภาพันธ์ 2560) 8
การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (27 ธันวาคม 2559) 41
กำหนดราคากลาง โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคสล.หนา 0.15 ม.กวา้ง 7.50-9.59 ม.ยาว 290 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2515 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้้า คสล. ฝาราง (23 ธันวาคม 2559) 11
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคสล.หนา 0.15 ม.กวา้ง 7.50-9.59 ม.ยาว 290 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2515 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ า คสล. ฝาราง (23 ธันวาคม 2559) 12
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่2 (23 ธันวาคม 2559) 36
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (18 ธันวาคม 2559) 5
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปูกระเบื้องเคลือบพื้นโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (8 กันยายน 2559) 5
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (6 กันยายน 2559) 9
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ทั้งสองข้าง ซอย 7 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (18 สิงหาคม 2559) 29
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นลาน คสล.รอบสระน้ำ โอทอป ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (1 สิงหาคม 2559) 16
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ทิศใต้) ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (16 พฤษภาคม 2559) 21
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ทิศเหนือ) ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (16 พฤษภาคม 2559) 9
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (2 พฤศจิกายน 2558) 17
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558 (2 พฤศจิกายน 2558) 13
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 25582 (2 พฤศจิกายน 2558) 14
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558 (2 พฤศจิกายน 2558) 6

ข่าวประชาสัมพันธ์
การออกให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถที่ และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 พฤษภาคม 2561) 7
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนผู้สูงอายุ (28 มีนาคม 2561) 23
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึง 2564 (6 ธันวาคม 2560) 17
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561 (6 ธันวาคม 2560) 37
กรมเจ้าท่าขอประชาสัมพันธ์มาตราการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ (25 สิงหาคม 2560) 11
กำหนดการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี 2560 (14 สิงหาคม 2560) 10
ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันโฟล์คซอง ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (16 กุมภาพันธ์ 2560) 7
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (1 กุมภาพันธ์ 2560) 18
กำหนดการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (17 มกราคม 2560) 57
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี (4 มกราคม 2560) 6
รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (22 ธันวาคม 2559) 35
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1 กันยายน 2559) 86
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (23 สิงหาคม 2559) 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ทต.เวียงป่าเป้า (16 สิงหาคม 2559) 58
แผ่นพับ เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (28 กรกฎาคม 2559) 8
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (6 กรกฎาคม 2559) 64
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ วันที่ 11 ก.ค. 2559 (6 กรกฎาคม 2559) 25
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหกรรมสุขภาพ คร้งที่ 8 (29 มิถุนายน 2559) 9
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 24-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 2
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 25-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 4
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 26-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 10
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 27-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 5
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 28-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 5
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 29-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 10
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 30-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 6
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 31-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 2
สรุปการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่ประสบเพลิงไหม้ โรงเรียนเกียรติพิทักษ์วิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (2 มิถุนายน 2559) 11
รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (28 พฤษภาคม 2559) 11
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (27 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (27 พฤษภาคม 2559) 32
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (26 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (26 พฤษภาคม 2559) 8
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (25 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (25 พฤษภาคม 2559) 12
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (24 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (24 พฤษภาคม 2559) 10
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (23 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.ชร (23 พฤษภาคม 2559) 25
การออกให้บริการของ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (15 พฤษภาคม 2559) 3
ห้ามเผาป่าหรือเข้าบุกรุกยึดถือครอบครอง พื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า (15 พฤษภาคม 2559) 15
การออกให้บริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 พฤษภาคม 2559) 4
กำหนดการจัดเก็บภาษี (1 มกราคม 2559) 17
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (1 มกราคม 2559) 17
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (22 ตุลาคม 2558) 23
การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (1 พฤศจิกายน 2557) 23

ติดต่อเรา

วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

ประเพณีสลากภัต วัดป่าแดง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2559(29 กรกฏาคม 2560)

แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560(29 กรกฏาคม 2560)

วันรพี ประจำปี 2559 ณ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย(05 สิงหาคม 2559)

หนังสือราชการกรม
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ