ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
455
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
“ เชียงราย  ประตูของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล ”
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
“ ในปี 2560 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”
 
พันธกิจ
1. นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชน
2. เสริมสร้างชุมชนให้เกิดความสมานฉันท์โดยส่งเสริมภาคประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน
 
 
 
              
 
 
 
             
 

 

(เมื่อ: )
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ