ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
917
22 มี.ค. 2561 พนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสา ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันพัฒนาห้วยเวียง (3 ภาพ)
21 มี.ค. 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (3 ภาพ)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงป่าเป้า วัดศรีสุทธาวาส จ.เชียงราย (3 ภาพ)
20 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรจบสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ยุวบัณฑิต) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยมีนายประธาน เทพสาร ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 20 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการเปิดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพาะกล้าคุณธรรม โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อเป็นการร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติจากคุณตาคุณยายจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เช่น การสอนเล่นดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนรำ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 18 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมอาคารคชสาร อบจ.เชียงราย (2 ภาพ)
วันที่ 15 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้สู่งานวิชาการ ประจำปี 2561 โดยมีนายประธาน เทพสาร ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีกิจกรรมแหล่งเรียนรู้หลายอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาและหาประการณ์ เช่น การทำขนม ผักไฮโดรโปนิกส์ และอื่นๆ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (9 ภาพ)
16 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 รุ่น 2 โรงเรียน ทต.เวียงป่าเป้า ประจำปี 2561 (7 ภาพ)
วันที่ 9 มี.ค. 2561 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยด้วยถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งให้กับพนักงาน เพื่อทบทวนขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี และให้เกิดความชำนาญเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ณ บริเวณฝายน้ำล้น หลังสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 8 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 8 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 2 มี.ค. 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินสงเคราะห์เด็ก ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 2 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
นายนิคม นามเสถียร เป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 3 คน Street Soccer Wiangppao Cup ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
1 มี.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 (4 ภาพ)
28 ก.พ. 2561 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าออกล้างถนนสาย หน้าโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เพื่อทำความสะอาดและลดฝุ่นให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมาและร้านค้า ใกล้เคียง (2 ภาพ)
23 ก.พ. 2561 นายวีระจิต ชัยกันทะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมืองระยอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (6 ภาพ)
22 ก.พ. 2561 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา (5 ภาพ)
22 ก.พ. 2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้สอบประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
8 ก.พ. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ผู้บริหาร และพนักงานร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จ.นครนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (5 ภาพ)
8 ก.พ. 2561 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
5 ก.พ. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 โดยได้รับกำลังใจจากท่านวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า , ปลัดอำเภอ , ผู้บริหารท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมถึงและประชาชน โดยการมอบพ่วงมาลัยจำนวนมาก ซึ่งเป็นบรรยายกาศที่อย่างน่าประทับใจอย่างยิ่ง (5 ภาพ)
วันที่ 30 ม.ค. 2561 ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนและผู้นำเครือข่ายชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
27 ม.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมหางเครื่องโดยพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประกวดร้องเพลงประเภทผู้บริหาร ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 (6 ภาพ)
วันที่ 26 ม.ค. 2561 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีไหว้สาพญามังราย 756 ปี เมืองเชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 24 ม.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมซ้อมแผนเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (6 ภาพ)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (8 ภาพ)
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (8 ภาพ)
31 ธ.ค.. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ สระน้ำหมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
งานของดีเวียงป่าเป้า ประจำปี 2561 (5 ภาพ)
24 ธ.ค. 2560 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นำโดยนายนิคม นามเสถียร ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของตูน บอดี้สแลม โดยวิ่งจากท่ารถเวียงกาหลง ถึง ตลาดสดหัวเวียง (4 ภาพ)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 อำเภอเวียงป่าเป้า จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสา รอบที่ 1 หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้มีการฝึกอบรมจิตอาสา ด้านงานจราจร และงานรักษาความปลอดภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 11 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้ทำการล้างถนนเพื่อทำความสะอาดพื้นถนนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้ผู้สัญจรไปมาเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากพื้นถนน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (3 ภาพ)
วันที่ 11 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชาคมชุมชนในเวียง ม.2 เรื่องการจัดเก็บขยะ ณ หอประชุมชุมชนในเวียง ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
วันที่ 10 เม.ย. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมประชาคมชุมชนศรีเวียงทอง หมู่ที่ 10 เรื่องการจัดเก็บขยะ และโครงการตามรอยพ่อ ณ หอประชุมชุมชนศรีเวียงทอง ม.10 (3 ภาพ)
วันที่ 9 เม.ย. 2560 เวลา 20.00 น. นายนิคม. นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมประชาชม เรื่องการจัดเก็บขยะ และโครงการตามรอยพ่อ ณ หอประชุมชุมชนหัวเวียง ม.1 (4 ภาพ)
วันที่ 2 เม.ย. 2560 เวลา 19.00 น. นายนิคมนามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการ " บวชลูกแก้ว " เพื่อสืบสานประเพณีบรรพชา - อุปสมบท พระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ต่อพระรัตนมุนี (ปุณณมี) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงรายณ ประธานในพิธี ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
วันที่ 2 เม.ย. 2560 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นำโดยนายนิคม. นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า และคณะสงฆ์ตำบลเวียง จัดพิธีบวชสามเณร บรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 1 เม.ย. 2560 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้านำโดย นายนิคม. นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเวียง จัดโครงการบวชลูกแก้ว เพื่อสืบสานประเพณีบรรพชา - อุปสมบท พระภิกษุสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีนายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีปรงผมนาค ระหว่างวันที่ 1 -12 เม.ย. 2560 ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
เมื่อวันที่ 20 - 27 ก.พ. 2560 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นำโดยนายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมกับพนักงาน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมงาน 109 ปีของดีเวียงป่าเป้า ประจำปี 2559 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า (9 ภาพ)
วันที่ 25 ก.พ. 2560 โรงเรียนเทศบาลตำบเวียงป่าเป้า ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2560 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ (4 ภาพ)
วันที่ 21 ก.พ. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครกงาร D.A.R.E แห่งประเทศไทย โดยมี พ.ต.อ. ประหยัด สิงสิน ผู้กำกับ สภ.เวียงป่าเป้า เป็นประธานในการมอบให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ อาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (3 ภาพ)
นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า และคุณนาย ร่วมเดินแบบงานพ่อขุน (3 ภาพ)
วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (6 ภาพ)
เมื่อศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาชนอำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 13 ม.ค. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (3 ภาพ)
วันที่ 4 ม.ค. 2560 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูอนุกิจ ธรรมโสภณ ( 82ปี 62พรรษา ) เจ้าอาวาสวัดป่าม่วง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
๑ ม.ค. ๒๕๖๐ นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ณ บริเวณสระน้ำ ชุมชนในเวียง ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2559 ภาพบรรยากาศการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ของอำเภอเวียงป่าเป้า กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า หน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.) และหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
119 กิจกรรม : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ