ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คู่มือประชาชน
259
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (1 ตุลาคม 2560) 30
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ (1 ตุลาคม 2559) 11
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (1 ตุลาคม 2559) 36
การขอต่อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1 ตุลาคม 2559) 30
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (1 ตุลาคม 2559) 11
ตัวอย่างคู่มือประชาชน (16 พฤษภาคม 2559) 15
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (22 ตุลาคม 2558) 11
พบข้อมูล  7 เรื่อง
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ