ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
605
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หนา๐.๑๕ม.กว้าง๖.๐๐-๗.๙๐ม.ยาว๒๘๕.๐๐ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๐๖๗.๘๑ ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ำ ฝารางกว้าง ๐.๕๐ม.รางล (21 มกราคม 2562) 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย31/2 พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (21 มกราคม 2562) 13
เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย31/2 พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (21 มกราคม 2562) 2
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๓/๓ พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๒ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (21 มกราคม 2562) 20
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคสล.ฌาปนสถานหมู่ที่ 1 (11 กันยายน 2561) 3
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (11 กันยายน 2561) 19
โครงการถนนและลาน คศล. ฌาปนศาสถาน หมู่ที่ 6 (2 พฤษภาคม 2561) 17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถนนและลาน คศล. ฌาปนสถาน หมู่ 6 (2 พฤษภาคม 2561) 10
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 (2 พฤษภาคม 2561) 19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 (30 เมษายน 2561) 19
โครงการ ก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 (30 เมษายน 2561) 23
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน และลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 (30 เมษายน 2561) 12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเช (2 เมษายน 2561) 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเช (2 เมษายน 2561) 13
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (2 เมษายน 2561) 12
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย (13 ธันวาคม 2560) 4
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา จัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ (13 ธันวาคม 2560) 45
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (13 ธันวาคม 2560) 12
โครงแบบกำหนดราคากลาง การก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (13 ธันวาคม 2560) 27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 24 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (4 ธันวาคม 2560) 2
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 24 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (4 ธันวาคม 2560) 6
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานภาครัฐ- โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า หมู่ 10 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2560) 24
รายละเอยีดวสัดุทตี่ ้องการจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานภาครัฐ- โรงเรียนเทศบาลตาบลเวียงป่าเป้า หมู่ 10 ต.เวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2560) 19
เอกสาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานภาครัฐ- โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า หมู่ 10 ต. เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (27 พฤศจิกายน 2560) 11
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการซื้อ และ รายละเอียดวัสดุทต้องการจ้าง (27 ตุลาคม 2560) 5
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการจ้าง (11 ตุลาคม 2560) 5
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการซื้อ (11 ตุลาคม 2560) 10
รายละเอียด โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ฌาปณสถาน หมู่ที่ 6 (6 ตุลาคม 2560) 39
กำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อาคารเรียน 3 ชั้น (16 สิงหาคม 2560) 15
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อาคารเรียน 3 ชั้น (16 สิงหาคม 2560) 51
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (24 กรกฎาคม 2560) 28
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (24 กรกฎาคม 2560) 9
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้พิการ หมู่ 2 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายแบบสรุปค่าก่อสร้าง (24 กรกฎาคม 2560) 21
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (17 กุมภาพันธ์ 2560) 9
การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (27 ธันวาคม 2559) 11
กำหนดราคากลาง โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคสล.หนา 0.15 ม.กวา้ง 7.50-9.59 ม.ยาว 290 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2515 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้้า คสล. ฝาราง (23 ธันวาคม 2559) 13
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคสล.หนา 0.15 ม.กวา้ง 7.50-9.59 ม.ยาว 290 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2515 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ า คสล. ฝาราง (23 ธันวาคม 2559) 12
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่2 (23 ธันวาคม 2559) 45
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (18 ธันวาคม 2559) 24
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปูกระเบื้องเคลือบพื้นโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (8 กันยายน 2559) 14
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (6 กันยายน 2559) 23
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ทั้งสองข้าง ซอย 7 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (18 สิงหาคม 2559) 13
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นลาน คสล.รอบสระน้ำ โอทอป ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (1 สิงหาคม 2559) 26
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ทิศใต้) ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (16 พฤษภาคม 2559) 21
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ทิศเหนือ) ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (16 พฤษภาคม 2559) 41
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (2 พฤศจิกายน 2558) 35
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558 (2 พฤศจิกายน 2558) 12
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 25582 (2 พฤศจิกายน 2558) 36
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558 (2 พฤศจิกายน 2558) 6
พบข้อมูล  49 เรื่อง
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ