ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กฎหมาย ระเบียบ พรบ,
438
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (16 พฤษภาคม 2559) 5
สรุปย่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (16 พฤษภาคม 2559) 8
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา2548 (1 มกราคม 2558) 14
พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 (1 มกราคม 2558) 7
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (1 มกราคม 2558) 9
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2548(เพิ่มเติม) (1 มกราคม 2558) 5
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (1 มกราคม 2558) 19
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (1 มกราคม 2558) 30
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (1 มกราคม 2558) 31
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ (1 มกราคม 2558) 27
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (1 มกราคม 2558) 5
พบข้อมูล  11 เรื่อง
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ